Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Hlas volajúceho na púšt
Hlas volajúceho na púšti

Z Komentárov biskupa Euzébia Cézarejského na Izaiáša

 

Hlas volajúceho na púšti

„Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu.“ Jasne naznačuje, že sa toto proroctvo nesplní v Jeruzaleme, ale na púšti; že sa totiž zjaví Pánova sláva a každé stvorenie spozná Božiu spásu.


A toto sa v dejinách aj doslovne splnilo, keď Ján Krstiteľ ohlasoval Boží spasiteľný príchod na púšti pri Jordáne, kde sa zjavila Božia spása. Lebo všetci poznali Krista a jeho slávu, keď sa po jeho krste otvorilo nebo, Duch Svätý zostúpil naňho v podobe holubice a zaznel Otcov hlas, ktorý vydal svedectvo Synovi: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“


A toto bolo povedané aj preto, že Boh sa rozhodol prísť na púšť, ktorá bola od nepamäti neschodná a neprístupná. Veď ani jeden z pohanských národov nepoznal Boha a Boží spravodliví a proroci nemali k nim prístup.


Preto onen hlas rozkazuje pripraviť cestu Božiemu Slovu, vyrovnať, čo je neschodné a strmé, aby mohol náš Boh napredovať, keď príde. „Pripravte cestu Pánovi.“ To je radostná zvesť a nová potecha, že Boh túži, aby všetci ľudia poznali jeho spásu.

Zdroj obrázku: www.wordpress.com

ZWU1N2Nl