Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Farské oznamy

Farské oznamy

Týždeň od 13.01.2020 do 19.01.2020

KAŽDÝ PIATOK V ROKU, na pamiatku smrti Pána Ježiša, je dňom pokánia.        

Ak na piatok padne nejaká cirkevná slávnosť, nie sme povinný konať skutky kajúcnosti.

     Môže to byť:

  • zdržovanie sa mäsitých pokrmov  
  • zrieknutie sa iného obľúbeného pokrmu alebo nápoja (sladkosť, pivo

    a pod.)

  • modlitba bolestného ruženca
  • pobožnosť krížovej cesty        
  • účasť na svätej omši       
  • čítanie Svätého písma, aspoň 10 minút    
  • návšteva chorého s konkrétnou pomocou
  • návšteva cintorína s modlitbou za zomrelých      

   alebo iné odrieknutie dobrej a dovolenej veci  (počítač, televízor a pod.)

 

  

 *****************************************************************************************

 

 Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pravého pokánia mohli získať úplné odpustky po riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), ktoré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
 

- budú nábožne odriekať Korunku Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke na území Slovenska       pred najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, či už verejne vystavenou, alebo uschovanou vo svätostánku;

- diecézny biskup, alebo ním ustanovený konkrétny kňaz vykonáva odriekanie tejto modlitby tým istým spôsobom a je šírené prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ku ktorému sa nábožne zídu v rodine alebo rehoľnej komunite, alebo nejakom zhromaždení veriacich, slovom: keď sa viacerí ľudia stretnú s nejakým počestným zámerom.

 

Ak však takíto veriaci kvôli chorobe alebo z inej rozumnej príčiny nemôžu opustiť svoj dom a budú oddane odriekať Korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom vyprosiť si milosrdenstvo pre seba a pripravenosťou darovať ho ostatným, rovnako získajú úplné odpustky za zvyčajných podmienok, a zachovaní nariadení č. 24 a 25 pre nevládnych.

V ostatných prípadoch budú odpustky čiastočné.

Toto ustanovenie vo forme breve platí natrvalo aj bez zverejnenia v Apoštolských aktách. 

Všetko, čo tomu odporuje, stráca platnosť.

 

Mauro kard. Piacenza, hlavný penitenciár, Kryštof Nykiel, riaditeľ kancelárie

 

. Treba si tiež vypnúť mobil, GPS a iné zariadenia s anténou a dať ich do stredu batoha.
Modlitba emeritného pápeža Benedikta XVI. určená výhradne
pre rok sv. Martina:
„Láska ťa viedla k viere, a viera bola neustále vyjadrená v láske. Pomôž aj
nám, aby sme sa stali milujúcimi ľuďmi a aby sme tak mohli nájsť Krista.
Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu: SK7711000000002940457894, Swift TATRSKBX, do konca januára 2017 aj darcovskou SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 alebo online príspevkom na www.dobranovina.sk
Sv. Martin z Tours sa správne nazýva otcom chudobných,“ píše v liste Svätý Otec. Už ako pohan „sa správal ako kandidát na krst vďaka svojím skutkom lásky: pomáhal chorým, nešťastným, dával jesť hladným, zaodieval nahých, z vojenského platu si nič nenechával pre seba, len toľko, čo potreboval na každodennú obživu. Už vtedy nebol hluchý voči zásadám evanjelia a nestaral sa o zajtrajšok“ (Sulpicio Severo, Život sv. Martina, 2,8).
Svätý Martin Tourský je jedným z najznámejších a najpopulárnejších svätcov Katolíckej cirkvi. Bol synom pohanského rímskeho dôstojníka, neskôr sa stal mníchom a potom biskupom v Tours. Pápež František vo svojom liste pripomína, ako sv. Martin pri vstupnej bráne do mesta Amiens stretol nahého chudobného, ktorý márne prosil ľudí, aby sa nad ním zmilovali. Obraz „vojaka na koni“, ktorý svojim mečom rozdeľuje svoj plášť a jednu časť dáva chudobnému, je známy na celom svete. Svätý Otec častokrát obdarúva hlavy štátov a vysokých politických predstaviteľov, ktorých prijíma na súkromných audienciách, práve medailou s týmto obrazom. Gesto svätca im má pripomenúť nevyhnutnosť chrániť práva a dôstojnosť chudobných.
„Martin, ktorý sa obrátil na kresťanstvo,“ píše na záver listu pápež František, sa stáva „neúnavným Kristovým vojakom“ ohlasujúc a svedčiac tak o evanjeliu v mnohých európskych krajinách. Svätý Otec verím, že oslavy výročia narodenia sv. Martina Tourského napomôžu evanjelizácii „starého kontinentu“ a väčšiemu záujmu o chudobných.
V Spišskej diecéze  ohlásili Jubilejný rok sv. Martina. Ten sa začne v piatok  11. novembra. Informáciu o jubilejnom roku zverejnili počas celodiecéznych kňazských rekolekcií v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Zúčastnilo sa na nej okolo 290 kňazov.
V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca.
Nadväzujúc na slávenie celocirkevného mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať ako Jubilejný rok sv. Martina (spišská diecéza), ktorý sa vo svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galii   a skutkami milosrdenstva.
OTQ0M