Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Združenie sv. Martina
Združenie sv. Martina Nová Ves nad Váhom

 

Rok 2017 :

príjem z darovania 2% z dane z príjmu  za rok 2016 - (prijatý v roku 2017 ) bol  833,82 EUR. Veľmi prekne ďakujeme všetkým darcom. Vyúčtovanie roku 2017 je v prílohe. 

 Združenie 2017 vyučtovanie.pdf

 

 

 

 

Združenie sv. Martina Nová Ves nad Váhom  bolo založené a zaregistrované ako občianske združenie  v decembri 2009.

IČO : 42145961

 

 

 

Výber zo stanov združenia : 
Ciele združenia

Cieľmi združenia sú výchova a vzdelávanie smerujúce k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania
Biblie, povzbudzovanie k uplatňovaniu kresťanských princípov a hodnôt v praktickom živote a ich propagácia.
Združenie úzko spolupracuje s Rímskokatolíckym farským úradom v Novej Vsi nad Váhom .

Činnosť združenia
Prostriedkami, ktorými združenie napĺňa svoje ciele sú najmä:

1. Výchova a vzdelávanie:
1.1. príprava vzdelávacích materiálov a programov na biblickom základe,
1.2. organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov s kresťanským kontextom,
1.3. výchovná a vzdelávacia práca s deťmi a mládežou – vzdelávacia a informačná činnosť
za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb
mladého človeka,
1.4. organizovanie aktivít vo voľnom čase – podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného
času, organizovanie športových podujatí, koncertov a stretnutí detí a mládeže,
prevencia negatívnych spoločenských javov,
1.5. organizovanie pútnických zájazdov
1.6. poskytovanie duchovného poradenstva.


2. Osvetová činnosť:
2.1. vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie, vydávanie propagačných a informačných
materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,

3. Športové činnosti:
3.1. podpora športu detí a mládeže s dôrazom na kresťanskú etiku pri športových činnostiach.

4. Charitatívne činnosti
4.1. Materiálna resp. finančná podpora sociálne slabších jedincov a rodín

5. Ochrana kultúrneho dedičstva
5.1. Podpora činností smerujúcich ku záchrane kultúrnych hodnôt, týkajúcich sa hlavne sakrálnych objektov vo Farnosti Nová Ves nad Váhom

6. Činnosť chrámovej, sakrálnej, zborovej i sólovej hudby a zborového spevu

7. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia.

YzUyYmFjZ