Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Spytovanie svedomia pre mužov
Spytovanie svedomia pre mužov a otcov


(podľa Modlitebnej knižky katolíckeho muža)

- Nestaral som sa o svoje náboženské formovanie?

- Bol som ľahkomyseľný vo vyjadreniach o svojej viere?

- Hanbil som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním sa, či katolíckym pozdravom?

- Nemodlil som sa ani ráno, ani večer, prípadne len raz do dňa aj to len s deťmi,
keď ich ukladám spať?

- Moja modlitba bola povrchná a modlil som sa len zo zvyku, len z povinnosti?

- Zbytočne a bez potreby som riskoval svoj život, alebo svoje zdravie?

- Ľahkovážne som veril snom, vešticiam, horoskopom a bol som poverčivý?

- Úmyselne som nechodil v nedeľu a prikázaný sviatok na sv. omšu, alebo som iba stál vonku pred kostolom? Prečo?

- Počas sv. omše som nedával pozor, bol som dobrovoľne nepozorný?

- V nedeľu som zbytočne pracoval?

- Úmyselne som sa vyhýbal sv. spovedi a odkladal som ju?

- Nepostil som sa v piatky a na popolcovú stredu?

- Dopustil som sa sebaukájania?

- Mal som pohlavný styk s inou ženou? Alebo s priateľkou či snúbenicou?

- Donútil som manželku (inú ženu) k interrupcii, teda zabitiu nenarodeného dieťaťa?

- Súhlasil som s interrupciou, keď sa ma niekto pýtal na radu, alebo som verejne
súhlasil s týmto odporným a do neba volajúcim hriechom?

- Pozeral som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky a pornofilmy?

- Kradol som? Vrátil som, čo mi nepatrí? Nahradil som spôsobenú škodu inému?

- Bral som si pracovné prostriedky, či iný materiál z práce?

- Pokúsil som sa o samovraždu? Mal som aspoň taký úmysel?

- Dával som iným (zvlášť mladším a deťom) zlý príklad nemravnými vtipmi?

- Rozprával som nemravne, oplzlo, pohoršlivo, vulgárne?

- Preklínal som niekoho alebo niečo? Želal som od Boha zlo niekomu? (Bodaj by si...)

- Hrešil som proti P. Bohu, Panne Márii a svätým? Bral som ich mená nadarmo?

- Prisahal som zbytočne na rôzne malicherné podnety, či dôvody?

- Nechcel som odpustiť?

- Rozprával som o druhých pohŕdavo a ponižoval som ich slovom či skutkom?

- Bol som netolerantný? Chcel som mať vo všetkom za každú cenu pravdu?

- Bol som náladový a neznesiteľný?

- Ubližoval som svojim rodičom a súrodencom?

- Utrácal som peniaze pri kartách a v hre na automatoch?

- Porušoval som dopravné predpisy a ohrozoval tak iných na ceste?

- Opíjal som sa? Viem žiť aj bez alkoholu, alebo som na ňom už skoro závislý?

- Riadil som opitý auto? Sám, alebo som v ňom mal aj iných ľudí?

- Bral som drogy? Len tak raz – dvakrát zo zvedavosti, alebo je to už pravidelné?

- Pomstil som sa niekomu slovom, či skutkom, ignorovaním?

- Pobil som sa, alebo úmyselne zranil iného človeka?

- Bol som lakomý, nerád som dával almužnu chudobným?

- Neprispieval som na dobročinné ciele keď som mohol, na cirkevné ustanovizne?

- Klamal som ? V malej či vo veľkej veci?

- Podvádzal som pri hre, v práci, alebo len tak zo srandy iných ľudí?

- Hovoril som bez potreby o tajných chybách iných, teda ohováral som?

- Vymýšľal som si chyby na iného s cieľom ublížiť, alebo som zväčšoval skutočné
chyby druhého, teda osočoval som?

- Hneval som sa na niekoho a viditeľne prejavoval odpor, nesympatiu k druhých?

- Ponižoval som svoju manželku? V súkromí? Pred deťmi, či aj verejne?

- Úmyselne som sa na ňu hneval a nechcel jej odpustiť, zmieriť sa?

- Nemodlil som sa pravidelne za svoju manželku, ale som jej želal zlo, preklínal ju?

- Nestaral som sa o výchovu svojich detí? Viem kde, kedy a s kým chodia, čo robia?

- Bol som príliš prísny k deťom, alebo naopak príliš mäkký a schvaľoval som dokonca niekedy aj ich zlé skutky?

- Zanedbával som náboženskú výchovu svojich detí?

- Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší...?

- Nepodporoval som svoje deti v tom, na čo jednoducho nemajú nadanie?

- Nevhodným spôsobom som zasahoval do manželského (rodinného) života
svojich už dospelých detí?

- Dopustil som sa manželskej nevery? Ako? V myšlienkach, citoch, alebo aj fyzicky?

- Bol som bezohľadný voči svojej manželke a násilný aj v intímnych situáciách?

- V intímnom manželskom živote sme používali zakázané prostriedky proti počatiu,
alebo sme prerušovali manželský akt?

- Úmyselne som porušoval štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

- Neplnil som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

- Prehnane veľa som pracoval a zanedbával tak oddych a hlavne rodinu a deti?

- Zdieral som svojich zamestnancov a podriadených?

- Úmyselne som zatajoval nejaké veľmi dôležité informácie?

- Klamal som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači?

- Podporoval som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

- Zneužíval som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy
a neprimerane sa tak aj sám obohacoval?

- Podporoval som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery (napr. zlé nálady a reči proti rómom, židom, černochom, inovercom a pod.)

- Konal som vedome proti svojmu svedomie a presvedčeniu v dôležitých rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

- Konal som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dával som úplatky?

- Bol som pyšný na seba? Uvedomujem si, že všetko čo mám a viem, je Boží dar?

- Preceňoval som svoje schopnosti, robil sa lepším od druhých z dôvodu môjho rodu,
moci, majetku, funkcie, vzdelania, farby pleti či národnosti?

- Nezávidel som iným, že majú viac, lepšie a krajšie veci ako mám ja?

- Usilujem sa naprávať svoje hriechy a spôsobené škody v okolí slovom i skutkom?

- Nemárnim zbytočne čas, premáham svoj egoizmus a konám vždy dobro nezištne?

- Som trpezlivý v nesení krížov, znášaní chýb druhých, nedostatkov a protivenstiev?

- Snažím sa rozvíjať svoje dary a talenty v prospech rodiny a spoločnosti?

- Dokážem sa podeliť s radosťou, smútkom, skúsenosťami života?

- Zvádzal som iných na hriech? Dokážem sa zastať človeka, ktorému bolo ukrivdené?

- Uskutočňujem v živote zásadu: Nerob inému to, čo nechceš aby robil on tebe?

Ilustračné foto - Zdroj obrázku: www.magnificat.sk

 

ZWYxOGMyZ