Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Úroda
Duchovné slovo na tento týždeň

 

Pán od nás očakáva úrodu tridsať, šesťdesiat a stonásobnú, lebo sme úrodnou pôdou a nie skalou, tŕním a krajom cesty. Samozrejme sa snažíme zvyšovať bonitu našich sŕdc prostredníctvom sviatostí, modlitieb, pôstov, almužien. Nepatrným, ale dôležitým príspevkom z našej strany je chvíľa pred sv. prijímaním. Po zaspievanom „Baránok Boží“ kňaz sa má v tichosti modliť(pripravovať na veľkú chvíľu stretnutia s Pánom), to isté majú robiť v tichosti veriaci. Nielen čakať, kým sa kňaz domodlí, ale sa tiež modliť a to buď modlitbu kňaza alebo inú, vhodnú napríklad od sv. Tomáša Akvinského:

 

 

Modlitba  pred svätým prijímaním

 

 

 

Všemohúci, večný Bože, pristupujem k sviatosti Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Pristupujem ako chorý k lekárovi života, nečistý k prameňu milosrdenstva, slepý k večnému zdroju svetla, chudobný a núdzny k Pánovi nebies a zeme.
Prosím Ťa pre Tvoju nezmernú štedrosť, aby si vyliečil moju nemoc, odstránil moju ošklivosť, dal slepému svetlo, chudobnému bohatstvo a žobrákovi odev, aby mohol prijať chlieb anjelov, Kráľa kráľov a Pána pánov s takou úctivosťou a pokorou, s takou oddanosťou a zbožnosťou, s takou opravdivosťou a vierou, s takým predsavzatím a úmyslom, aby to bolo šťastím pre moju dušu.
Daj mi, vrúcne Ťa prosím, aby som prijal nielen sviatosť Tela a krvi Pánovej, ale tiež podstatu a silu sviatosti.
Dopraj mi, preláskavý Otče, aby som na večnosti pozeral na odhalenú tvár Tvojho milovaného Syna, ktorého teraz chcem na svojej púti prijať zahaleného vo sviatosti a ktorý s  Tebou žije a kraľuje v jednote svätého Ducha, Boh po veky vekov.

Nech sa tak stane!

 

YWM3Nz