Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Abba Otče
Abba, Otče

Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“, preto „mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi otcom skrze prorokov“ a keď prišla plnosť času, poslal svojho Syna, Slovo, ktoré sa telom stalo a bolo pomazané Duchom Svätým, aby hlásalo evanjelium chudobným a uzdravovalo skľúčených srdcom, ako lekár tela i duše, prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Lebo jeho ľudská prirodzenosť zjednotená s osobou Slova bola nástrojom našej spásy. A tak v Kristovi sa uskutočnilo naše dokonalé zmierenie s Bohom a dosiahli sme plnosť bohoslužby.

Toto dielo vykúpenia človeka a dokonalej oslavy Boha, ktorého predohrou boli veľké Božie skutky na ľude Starého zákona, uskutočnil Kristus Pán predovšetkým vo veľkonočnom tajomstve svojho požehnaného umučenia, zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia, kde svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Lebo keď Kristus usnul na kríži, vyprýštilo z jeho boku obdivuhodné tajomstvo celej Cirkvi.

Preto ako Otec poslal Krista, tak aj on poslal apoštolov, naplnených Duchom Svätým, aby nielen hlásaním evanjelia všetkému stvoreniu zvestovali, že nás Boží Syn svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vyslobodil zo satanovej moci a zo smrti preniesol nás do Otcovho kráľovstva, ale aby ohlasované dielo spásy aj uskutočňovali obetou a sviatosťami, okolo ktorých sa sústreďuje celý liturgický život.

Tak sa krstom ľudia zapájajú do Kristovho veľkonočného tajomstva: zomierajú s ním, sú s ním pochovaní a s ním sú vzkriesení a dostávajú Ducha adoptívneho synovstva, „v ktorom voláme: Abba, Otče“, a tak sa stávajú pravými ctiteľmi, akých hľadá Otec.

 

Sacrosanctum Concilium

Zdroj obrázku: www.signaly.cz

YTQ1OD