Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Cesty požehnania
Cesty požehnania

Pevne sa primknime k Božiemu požehnaniu a viďme, aké sú cesty požehnania. V duchu si pripomeňme, čo sa od počiatku stalo. Vďaka čomu bol náš otec Abrahám požehnaný? Či nie preto, že s vierou konal spravodlivosť a pravdu? Izák v dôvere, že pozná budúcnosť, ochotne priniesol obetu. Jakub v poníženosti pre brata odišiel zo svojej krajiny, šiel k Lábanovi a slúžil. A dostal dvanásť žeziel Izraela.

Kto toto s úprimným srdcom jednotlivo zváži, spozná, aké veľkolepé dary od neho dostali. Od Jakuba pochádzajú všetci kňazi a leviti, čo slúžia pri Božom oltári. Od neho podľa tela pochádza Pán Ježiš. Od neho pochádzajú cez Júdovu rodinu králi, kniežatá a vodcovia.

Ani ostatné jeho kmene nemali menšiu česť, podľa Pánovho prísľubu: „Tvojho potomstva bude ako hviezd na nebi.“ Všetci títo dosiahli slávu a veľkosť nie zo seba samých alebo pre svoje skutky či spravodlivosť, ktorú konali, ale z jeho vôle.

Preto ani my, povolaní z jeho vôle v Kristovi Ježišovi, nie sme ospravedlnení zo seba samých ani pre svoju múdrosť, rozumnosť, nábožnosť či skutky, ktoré sme konali vo svätosti srdca, ale skrze vieru, pre ktorú všemohúci Boh ospravedlnil od počiatku všetkých. Jemu nech je sláva na veky vekov.

Amen.

 

sv. Klement, pápež

"Abrahám pozerá na hviezdy" - zdroj obrázku www.wol.jw.org

ODljMGUzY