Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Združenie sv. Martina (2% DP)
Združenie sv. Martina Nová Ves nad Váhom

 

Rok 2016 :

príjem z darovania 2% z dane z príjmu  za rok 2015 - v roku 2016 ) bol  857,51 EUR. Veľmi prekne ďakujeme všetkým darcom. V roku 2016 sa z peňazí Združenia sv. Martina vymaľovala predná časť kostola.

 

Prosíme o Vaše 2% v roku 2017 (za rok 2016).

 

tlačivá na 2% v roku 2017 ( dan za rok 2016)na stiahnutie tu: vyhlasenie-zamestnanci.pdf

Stručný postup pri darovaní 2% Strun-postup-pri-darovan-2.pdf

Združenie sv. Martina Nová Ves nad Váhom  bolo založené a zaregistrované ako občianske združenie  v decembri 2009.

IČO : 42145961

Združenie sv. Martina Nová Ves nad Váhom  je zaregistrované ako prijímateľ 2 %  daní z príjmu

Uchádzame sa o Vašu priazeň.

 

 

 

Výber zo stanov združenia : 
Ciele združenia

Cieľmi združenia sú výchova a vzdelávanie smerujúce k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania
Biblie, povzbudzovanie k uplatňovaniu kresťanských princípov a hodnôt v praktickom živote a ich propagácia.
Združenie úzko spolupracuje s Rímskokatolíckym farským úradom v Novej Vsi nad Váhom .

Činnosť združenia
Prostriedkami, ktorými združenie napĺňa svoje ciele sú najmä:

1. Výchova a vzdelávanie:
1.1. príprava vzdelávacích materiálov a programov na biblickom základe,
1.2. organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov s kresťanským kontextom,
1.3. výchovná a vzdelávacia práca s deťmi a mládežou – vzdelávacia a informačná činnosť
za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb
mladého človeka,
1.4. organizovanie aktivít vo voľnom čase – podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného
času, organizovanie športových podujatí, koncertov a stretnutí detí a mládeže,
prevencia negatívnych spoločenských javov,
1.5. organizovanie pútnických zájazdov
1.6. poskytovanie duchovného poradenstva.


2. Osvetová činnosť:
2.1. vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie, vydávanie propagačných a informačných
materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,

3. Športové činnosti:
3.1. podpora športu detí a mládeže s dôrazom na kresťanskú etiku pri športových činnostiach.

4. Charitatívne činnosti
4.1. Materiálna resp. finančná podpora sociálne slabších jedincov a rodín

5. Ochrana kultúrneho dedičstva
5.1. Podpora činností smerujúcich ku záchrane kultúrnych hodnôt, týkajúcich sa hlavne sakrálnych objektov vo Farnosti Nová Ves nad Váhom

6. Činnosť chrámovej, sakrálnej, zborovej i sólovej hudby a zborového spevu

7. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia.

NjI2M